Algemene voorwaarden

Identiteit verkoper

Naam: Diamond Telecom Products B.V., handelend onder de naam “DiamondFauna.nl”
Vestigingsadres: Vennenweg 7, 5807EH Oostrum, Nederland
Telefoonnummer: 0478580222
E-mailadres: info@diamondtelecom.eu
KvK-nummer: 12035499
Btw-nummer: NL805063249B01

Prijzen en informatie

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van jouw beeldschermkwaliteit. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Als er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig en voor het sluiten van de overeenkomst worden gemeld.

Uitvoering overeenkomst

Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze en binnen welke termijn, levering zal plaatsvinden. Levering vindt in ieder geval plaats binnen 14 dagen. Wanneer goederen niet (tijdig) leverbaar zijn, dan word je hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kun je akkoord gaan met de nieuwe leverdatum of het aangeboden alternatief, of je kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Diamond Telecom Products B.V.
Vennenweg 7, 5807EH Oostrum, Nederland
info@diamondtelecom.eu
T: 0478580222

Om de herroepingstermijn na te leven dien je je mededeling over je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je de betaling die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug in euro’s en wij accepteren betalingen alleen in euro’s; in ieder geval zullen wij je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Voor de kosten en het verzenden van een retour ben je zelf verantwoordelijk. Wanneer er sprake is van een beschadigd, defect of verkeerd geleverd product stellen wij vast of er garantie van toepassing is en bepalen wij de wijze van repareren en/of terugzenden. In dat geval komen de verzendkosten voor retour te vervallen.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen

Betaling

Wij verlangen de gehele betaling vooraf vóór uitlevering via een bankoverschrijving onder vermelding van het bestelnummer. De bankgegevens, tenaamstelling en IBAN-nummer staan in de bestelbevestiging email welke je ontvangt na het afronden van de bestelling.

Garantie en conformiteit

Bij ons heb je recht op de wettelijke garantie. Wij staan ervoor in dat de goederen voldoen aan de vermelde specificaties en kwaliteitseisen die je mag verwachten.

Klachten

Als je een klacht hebt, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten via email info@diamondtelecom.eu, of per post aan het adres bovenaan, met vermelding van het bestelnummer. Wij behandelen je klacht zo snel mogelijk en je krijgt in ieder geval binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht, dan kun je deze ook voorleggen via het Europees ODR Platform.

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die je op grond van het dwingende recht van je woonplaats geniet onverlet. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met je worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar wij zijn gevestigd.